دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

2nd National Congress on Family and Sexual Problems

دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی در تاریخ ۲ آذر ۱۳۸۴ تا ۳ آذر ۱۳۸۴ توسط دانشگاه شاهد در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی