همایش ملی خانواده و امنیت، اسفند ماه ۱۳۹۱

همایش ملی خانواده و امنیت

Nationa Conference ofl Family and Security

همایش ملی خانواده و امنیت در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۱ توسط دانشگاه یزد،دانشگاه يزد در شهر یزد برگزار گردید.