اولین همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصاد ایران «با رویکرد حمایت از تولید ملی»، آذر ماه ۱۳۹۲

اولین همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصاد ایران «با رویکرد حمایت از تولید ملی»

1th National Conference on Future Perspective of Iranian Economy

پوستر اولین همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصاد ایران «با رویکرد حمایت از تولید ملی»

اولین همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصاد ایران «با رویکرد حمایت از تولید ملی» در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)،گروه علوم اقتصادي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان) در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصاد ایران «با رویکرد حمایت از تولید ملی» مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصاد ایران «با رویکرد حمایت از تولید ملی»