اولین کنفرانس ملی دانشگاه های کارآفرین، اسفند ماه ۱۳۹۹

اولین کنفرانس ملی دانشگاه های کارآفرین

First National Conference of Entrepreneurial Universities

پوستر اولین کنفرانس ملی دانشگاه های کارآفرین

اولین کنفرانس ملی دانشگاه های کارآفرین در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ توسط دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، در شهر دزفول برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی دانشگاه های کارآفرین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی دانشگاه های کارآفرین