همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی، مهر ماه ۱۳۹۱

همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی

National Conference on Environment and Plant Production

همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۱ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان در شهر سمنان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی