همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی

همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی

National Conference on Environment and Plant Production

همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۱ تا ۱۶ مهر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در شهر سمنان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی