همایش ملی تربیت در زیست بوم جدید، اسفند ماه ۱۴۰۰

همایش ملی تربیت در زیست بوم جدید

National Conference Education in New Ecosystem

پوستر همایش ملی تربیت در زیست بوم جدید

همایش ملی تربیت در زیست بوم جدید در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی تربیت در زیست بوم جدید مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی تربیت در زیست بوم جدید