کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران، مرداد ماه ۱۳۹۳

کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران

The Iranian National Conference on Environment and Energy

پوستر کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران

کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۳ توسط ،موسسه بين المللي آموزشي و پژوهشي خوارزمي صفاشهر در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران