اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی، آذر ماه ۱۳۹۲

اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی

1st National Conference on Exploration Engineering of Underground Resources

پوستر اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی

اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۲ توسط دانشگاه صنعتی شاهرود،دانشگاه صنعتي شاهرود در شهر شاهرود برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی