کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی، تیر ماه ۱۳۹۷

کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی

National Conference on Basic Research in Civil Engineering, Architecture and Urban Planning

پوستر کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی

کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی در تاریخ ۸ تیر ۱۳۹۷ توسط ،موسسه آموزش عالي اوج در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی