دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران، مهر ماه ۱۳۸۶

دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

2nd National Congress of Ecological Agriculture

دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۸۶ توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران