دومین کنگره پزشکی اجتماعی با محوریت پیشرفت و چشم­ انداز پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر در ایران، بهمن ماه ۱۳۹۷

دومین کنگره پزشکی اجتماعی با محوریت پیشرفت و چشم­ انداز پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر در ایران

The 2nd Social Medicine Congress focused on the progress and prospects of preventing and controlling non-communicable diseases in Iran

پوستر دومین کنگره پزشکی اجتماعی با محوریت پیشرفت و چشم­ انداز پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر در ایران

دومین کنگره پزشکی اجتماعی با محوریت پیشرفت و چشم­ انداز پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر در ایران در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ توسط ،انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایرانانجمن علمي پزشكي اجتماعي ايران در شهر تهران برگزار گردید.