نخستین همایش ملی پیشگیری از سومصرف مواد مخدر در بین دانشجویان، اسفند ماه ۱۳۹۹

نخستین همایش ملی پیشگیری از سومصرف مواد مخدر در بین دانشجویان

First National Conference on Prevention of Drug Abuse among Students

پوستر نخستین همایش ملی پیشگیری از سومصرف مواد مخدر در بین دانشجویان

نخستین همایش ملی پیشگیری از سومصرف مواد مخدر در بین دانشجویان در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ توسط دانشگاه رازی،دانشگاه رازي كرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پیشگیری از سومصرف مواد مخدر در بین دانشجویان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی پیشگیری از سومصرف مواد مخدر در بین دانشجویان