همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر

همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر

National Conference on Computer Science and Engineering

همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۱ تا ۲ اسفند ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در شهر نجف آباد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر