همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

National Conference on Cultural Industries and its role in sustainable development

همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ تا ۱۸ اسفند ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار