همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار، اسفند ماه ۱۳۹۰

همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

National Conference on Cultural Industries and its role in sustainable development

همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار