پنجمین همایش ملی مهندسی شیمی و مهندسی شیمی ایران، تیر ماه ۱۴۰۱

پنجمین همایش ملی مهندسی شیمی و مهندسی شیمی ایران

Fifth National Conference on Chemical Engineering and Chemical Engineering of Iran

پوستر پنجمین همایش ملی مهندسی شیمی و مهندسی شیمی ایران

پنجمین همایش ملی مهندسی شیمی و مهندسی شیمی ایران در تاریخ ۱۷ تیر ۱۴۰۱ توسط ،انديشكده مطالعات علوم و فناوري اشراق در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی مهندسی شیمی و مهندسی شیمی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی مهندسی شیمی و مهندسی شیمی ایران