اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران اردبیل: مخاطرات، عملکرد و ایمنی، شهریور ماه ۱۳۹۹

اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران اردبیل: مخاطرات، عملکرد و ایمنی

1st National Conference on Civil Engineering - Ardabil: Hazards, Performance and Safety

پوستر اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران اردبیل: مخاطرات، عملکرد و ایمنی

اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران اردبیل: مخاطرات، عملکرد و ایمنی در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران اردبیل: مخاطرات، عملکرد و ایمنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران اردبیل: مخاطرات، عملکرد و ایمنی