همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی، آذر ماه ۱۳۹۲

همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی

1st National Conference on Chemistry and Chemical Engineering

پوستر همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی

همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار گردید.