پنجمین کنفرانس ملی علوم کاربردی در ورزش، آذر ماه ۱۳۹۵

پنجمین کنفرانس ملی علوم کاربردی در ورزش

پوستر پنجمین کنفرانس ملی علوم کاربردی در ورزش

پنجمین کنفرانس ملی علوم کاربردی در ورزش در تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول،دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي آباد كتول در شهر علی آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی علوم کاربردی در ورزش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی علوم کاربردی در ورزش