اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی، شهریور ماه ۱۳۹۲

اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی

اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۲ توسط ،دانشگاه پيام نور نقده در شهر نقده برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی