اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی

اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی

اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۲ تا ۲۸ شهریور ۱۳۹۲ توسط دانشگاه پیام نور نقده در شهر نقده برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی