اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی، آذر ماه ۱۳۹۰

اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

1st National Conference on Agrometeorology and Agricultural Water Management

پوستر اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۰ توسط دانشگاه تهران،دانشگاه تهران، گروه مهندسي آبياري در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی