همایش ملی توسعه اقتصاد کشاورزی با رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی، آبان ماه ۱۳۹۳

همایش ملی توسعه اقتصاد کشاورزی با رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی

پوستر همایش ملی توسعه اقتصاد کشاورزی با رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی

همایش ملی توسعه اقتصاد کشاورزی با رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۳ توسط دانشگاه پیام نور (همه مراکز)،دانشگاه پيام نور استان تهران در شهر تهران برگزار گردید.