اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در علوم رفتاری، شهریور ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در علوم رفتاری

پوستر اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در علوم رفتاری

اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در علوم رفتاری در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید.