اولین کنفرانس ملی بیوالکترومغناطیس: فرصتها و چالشها، بهمن ماه ۱۳۹۶

اولین کنفرانس ملی بیوالکترومغناطیس: فرصتها و چالشها

First National Bioelectromagnetic Conference: Opportunities and Challenges

پوستر اولین کنفرانس ملی بیوالکترومغناطیس: فرصتها و چالشها

اولین کنفرانس ملی بیوالکترومغناطیس: فرصتها و چالشها در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی ارتش،انجمن علمی فیزیک پزشکی ایراندانشگاه علوم پزشكي ارتشدانشگاه علوم پزشكي بقيه الله (عج) و انجمن علمي فيزيك پزشكي ايران در شهر قرچک برگزار گردید.