سمپوزیوم نانو 93، اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

سمپوزیوم نانو 93

Nano symposium 1393

سمپوزیوم نانو 93 در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد در شهر اصفهان برگزار گردید.