اولین هماش کاربرد های نانوفناوری و توسعه صنعتی

اولین هماش کاربرد های نانوفناوری و توسعه صنعتی

Nanotech Conference & Expo Applications and Industrial Development

اولین هماش کاربرد های نانوفناوری و توسعه صنعتی در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ تا ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین در شهر قزوین برگزار گردید.


محورها و حوزه های علمی و صنعتی تحت پوشش همایش:
- صنعت معدن و فرآوری مواد با پایه معدنی
- کاربردهای نانو در حوزه انرژی و صنعت هسته ای
- نانو مواد و نانو ساختارها
- صنایع نفت و گاز و پلیمر
- کاربرد نانو در محیط زیست و آلاینده ها
- نانو بیوتکنولوژی

موضوعات علمی ،پژوهشی، کاربردی و ترویجی قابل ارائه در هر یک از محورها و حوزه های فوق عبارتند از:
- روشهای تولید، کنترل و بهینه سازی مواد نانوساختار در مقیاس صنعتی و نیمه صنعتی
- بررسی فنی و اقتصادی فرآیندهای تولید نانو مواد، نانو کاتالیستها و نانوسیستمها
- شبیه سازی فرآیندهای صنعتی تولید نانومواد شامل نانو ذرات، نانو کامپوزیت هاو نانو ساختارها
- تجهیزات و ماشین آلات تولید و کنترل نانو سیستمها