اولین هماش کاربرد های نانوفناوری و توسعه صنعتی، اردیبهشت ماه ۱۳۸۹

اولین هماش کاربرد های نانوفناوری و توسعه صنعتی

Nanotech Conference & Expo Applications and Industrial Development

اولین هماش کاربرد های نانوفناوری و توسعه صنعتی در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط دانشگاه بین المللی امام خمینی،دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين در شهر قزوین برگزار گردید.