اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

The First National Conference on Nano Technolog in Oil,Gas and Petrochemical Industries

پوستر اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط دانشگاه خلیج فارس،دانشگاه خليج فارس بوشهر در شهر بوشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی