کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در پژوهش های مدیریت، اقتصاد و حسابداری، شهریور ماه ۱۴۰۰

کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در پژوهش های مدیریت، اقتصاد و حسابداری

National Conference on New Achievements in Management, Economics and Accounting Research

پوستر کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در پژوهش های مدیریت، اقتصاد و حسابداری

کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در پژوهش های مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ توسط دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در پژوهش های مدیریت، اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در پژوهش های مدیریت، اقتصاد و حسابداری