همایش رسالت دانشگاهیان در ترویج و توسعه فرهنگ نماز

همایش رسالت دانشگاهیان در ترویج و توسعه فرهنگ نماز

همایش رسالت دانشگاهیان در ترویج و توسعه فرهنگ نماز در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان) در شهر اصفهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش رسالت دانشگاهیان در ترویج و توسعه فرهنگ نماز