اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی عمران و محیط زیست، اسفند ماه ۱۴۰۱

اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی عمران و محیط زیست

The first national conference of new approaches in civil and environmental engineering

پوستر اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی عمران و محیط زیست

اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی عمران و محیط زیست در تاریخ ۳ اسفند ۱۴۰۱ توسط موسسه آموزش عالی رحمان رامسر، در شهر رامسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی عمران و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی عمران و محیط زیست