اولین همایش ملی رویکردهای نوین در آموزش زبان انگلیسی و زبان شناسی کاربردی، بهمن ماه ۱۳۹۶

اولین همایش ملی رویکردهای نوین در آموزش زبان انگلیسی و زبان شناسی کاربردی

The First National Conference on New Approaches to English Language Education and Applied Linguistics

پوستر اولین همایش ملی رویکردهای نوین در آموزش زبان انگلیسی و زبان شناسی کاربردی

اولین همایش ملی رویکردهای نوین در آموزش زبان انگلیسی و زبان شناسی کاربردی در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ توسط دانشگاه گلستان، در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی رویکردهای نوین در آموزش زبان انگلیسی و زبان شناسی کاربردی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی رویکردهای نوین در آموزش زبان انگلیسی و زبان شناسی کاربردی