اولین همایش ملی علمی کاربردی تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی، آبان ماه ۱۳۹۱

اولین همایش ملی علمی کاربردی تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی

پوستر اولین همایش ملی علمی کاربردی تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی

اولین همایش ملی علمی کاربردی تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۹۱ توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی،دانشگاه جامع علمي كاربردي ابهر در شهر ابهر برگزار گردید.