کنفرانس ملی نگرشی نو بر چالش های شهر و شهر نشینی، شهریور ماه ۱۳۹۵

کنفرانس ملی نگرشی نو بر چالش های شهر و شهر نشینی

پوستر کنفرانس ملی نگرشی نو بر چالش های شهر و شهر نشینی

کنفرانس ملی نگرشی نو بر چالش های شهر و شهر نشینی در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۵ توسط ،موسسه حاميان زيست انديش محيط آرماني در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی نگرشی نو بر چالش های شهر و شهر نشینی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی نگرشی نو بر چالش های شهر و شهر نشینی