اولین کنفرانس ملی نگاهی نو به تحول و نوآوری در آموزش، اسفند ماه ۱۳۹۳

اولین کنفرانس ملی نگاهی نو به تحول و نوآوری در آموزش

First National Conference A New Look at Transformation and Innovation in Education

پوستر اولین کنفرانس ملی نگاهی نو به تحول و نوآوری در آموزش

اولین کنفرانس ملی نگاهی نو به تحول و نوآوری در آموزش در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ توسط ،موسسه بين المللي علوم و فناوري حكيم عرفي شيراز در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی نگاهی نو به تحول و نوآوری در آموزش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی نگاهی نو به تحول و نوآوری در آموزش