نخستین همایش ملی حسابداری ارزشی

نخستین همایش ملی حسابداری ارزشی

First National Accounting Conference

نخستین همایش ملی حسابداری ارزشی در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۹۱ توسط برگزار گردید.