نخستین همایش ملی حسابداری ارزشی آبان 91

نخستین همایش ملی حسابداری ارزشی

First National Accounting Conference

نخستین همایش ملی حسابداری ارزشی در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۹۱ توسط برگزار گردید.