نخستین همایش ملی حسابداری ارزشی، آبان ماه ۱۳۹۱

نخستین همایش ملی حسابداری ارزشی

First National Accounting Conference

نخستین همایش ملی حسابداری ارزشی در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۹۱ توسط ، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی حسابداری ارزشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی حسابداری ارزشی