نخستین همایش ملی صوت (آکوستیک)، اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

نخستین همایش ملی صوت (آکوستیک)

1st National Acoustics Conference

نخستین همایش ملی صوت (آکوستیک) در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط ،مجتمع دانشگاهي علوم وفناوري هوادريا - پژوهشكده هيدروفيزيك در شهر شیراز برگزار گردید.