اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی، اسفند ماه ۱۳۹۲

اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی

The first national conference on the application of new sciences and technologies in agriculture and natural resources

پوستر اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی

اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی