اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی، بهمن ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی

پوستر اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی

اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علم و فرهنگ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی