اولین همایش ملی فناوری های نوین و آموزش زبان انگلیسی، آبان ماه ۱۴۰۰

اولین همایش ملی فناوری های نوین و آموزش زبان انگلیسی

The first national conference on new technologies and English language teaching

پوستر اولین همایش ملی فناوری های نوین و آموزش زبان انگلیسی

اولین همایش ملی فناوری های نوین و آموزش زبان انگلیسی در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۰ توسط موسسه آموزش عالی تابران، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی فناوری های نوین و آموزش زبان انگلیسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی فناوری های نوین و آموزش زبان انگلیسی