دومین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شبکه همکار تهران، خرداد ماه ۱۳۹۱

دومین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شبکه همکار تهران

2nd Medical Student Research Congress of Tehran Network

دومین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شبکه همکار تهران در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۹۱ توسط دانشگاه شاهد،مركز تحقيقات دانشگاه شاهد در شهر تهران برگزار گردید.