کنگره ملی مهندسی برق مجلسی، بهمن ماه 92

کنگره ملی مهندسی برق مجلسی

The Second Majlesi Symposium

پوستر کنگره ملی مهندسی برق مجلسی

کنگره ملی مهندسی برق مجلسی در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی در شهر تهران برگزار گردید.


کنگره ملی مهندسی برق مجلسی با پذیرش مجموعه ایی از مقالات در گرایشهای مختلف مهندسی برق و به طور ویژه با تا کید بر سه شاخه مدیریت انرژی، مخابرات و مکاترونیک توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی و با مشارکت و همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران برگزار میگردد.