کنگره ملی مهندسی برق مجلسی، بهمن ماه ۱۳۹۲

کنگره ملی مهندسی برق مجلسی

The Second Majlesi Symposium

پوستر کنگره ملی مهندسی برق مجلسی

کنگره ملی مهندسی برق مجلسی در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی،دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر مجلسي در شهر تهران برگزار گردید.