اولین همایش ملی ریاضی و آمار، بهمن ماه ۱۳۹۵

اولین همایش ملی ریاضی و آمار

پوستر اولین همایش ملی ریاضی و آمار

اولین همایش ملی ریاضی و آمار در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ توسط ،موسسه عالي علوم و فناوري خوارزمي در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی ریاضی و آمار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی ریاضی و آمار