اولین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی پزشکی، اسفند ماه ۱۳۹۸

اولین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی پزشکی

First National Conference on Modern Research in Medical Engineering

پوستر اولین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی پزشکی

اولین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی پزشکی در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، در شهر دزفول برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی پزشکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی پزشکی