سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی، تیر ماه ۱۳۹۵

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی

پوستر سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۹۵ توسط ،موسسه مديران ايده پرداز پايتخت ويرا برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی