کنفرانس بین المللی پژوهشی های نوین در علوم مهندسی، اسفند ماه ۱۳۹۴

کنفرانس بین المللی پژوهشی های نوین در علوم مهندسی

پوستر کنفرانس بین المللی پژوهشی های نوین در علوم مهندسی

کنفرانس بین المللی پژوهشی های نوین در علوم مهندسی در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،موسسه سرآمدهمايش كارين برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی پژوهشی های نوین در علوم مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی پژوهشی های نوین در علوم مهندسی