اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت، تیر ماه ۱۳۹۶

اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت

First International Conference on Management Patterns in the Progress Era

پوستر اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت

اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۹۶ توسط ،پژوهشكده دولت اسلامي -پژوهشگاه علوم انتظامي مطالعات اجتماعي ناجا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت