هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی

7th National Congress of Medicinal Plants

پوستر هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی

هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط ،شبكه ملي پژوهش و فناوري گياهان داروييدانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در شهر شیراز برگزار گردید.