نخستین کنفرانس ملی یافته های نوین در میکروبیولوژی و تولید فرآورده های بیولوژیک، مهر ماه ۱۴۰۲

نخستین کنفرانس ملی یافته های نوین در میکروبیولوژی و تولید فرآورده های بیولوژیک

The first national conference on new findings in microbiology and the production of biological products

پوستر نخستین کنفرانس ملی یافته های نوین در میکروبیولوژی و تولید فرآورده های بیولوژیک

نخستین کنفرانس ملی یافته های نوین در میکروبیولوژی و تولید فرآورده های بیولوژیک در تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۲ توسط موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز، در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی یافته های نوین در میکروبیولوژی و تولید فرآورده های بیولوژیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملی یافته های نوین در میکروبیولوژی و تولید فرآورده های بیولوژیک