اندیشه های فلسفی استاد شهید مرتضی مطهری، آبان ماه ۱۳۹۲

اندیشه های فلسفی استاد شهید مرتضی مطهری

The philosophical Thought of shahid Morteza Motahari

پوستر اندیشه های فلسفی استاد شهید مرتضی مطهری

اندیشه های فلسفی استاد شهید مرتضی مطهری در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۲ توسط ،بنياد علمي و فرهنگي استاد شهيد مرتضي مطهري در شهر تهران برگزار گردید.